“De Zeeklank” Chr. Gemengd koor
o.l.v. Johan Bredewout
Privacyverklaring van de Zeeklank Christelijk gemengd koor “De Zeeklank” , verder te noemen “De Zeeklank”, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. “De Zeeklank” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Ons beroepen op een wettelijke grondslag als wij uw persoonsgegevens verwerken; Passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als “De Zeeklank” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden Persoonsgegevens van leden van de “De Zeeklank” worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Administratieve doeleinden Voor de bovenstaande doelstelling kan “De Zeeklank” de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Geslacht Geboortedatum IBAN nummer Stemsoort Uw persoonsgegevens worden door “De Zeeklank” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat u lid bent van “De Zeeklank” Persoonsgegevens van leden van de “De Zeeklank” kunnen verwerkt worden ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Het fotograferen van individuele leden voor eventueel plaatsing in een smoelenboek Het fotograferen van individuele leden voor plaatsing op de koorwebsite, in een programmaboekje, nieuwsbrief en in week(dag)bladen (jubilerende leden) Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De (eventueel schriftelijke) toestemming van de betrokkene Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “De Zeeklank” de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Uw persoonsgegevens worden door “De Zeeklank” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode van het lidmaatschap. Persoonsgegevens van leden van “De Zeeklank” worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Het fotograferen van (onderdelen van) het koor voor plaatsing op de koorwebsite, in het programmaboekje en nieuwsbrief dan wel voor andere publicitaire doelen die overeenstemmen met de doelstelling van de koorvereniging. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De noodzaak voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang Motivering: Voor het koor als geheel is het van groot belang dat het door middel van recente foto’s een ‘gezicht’ heeft naar buiten, voor sponsors, donateurs, aanmelding nieuwe leden en publiek. Het is praktisch vrijwel niet haalbaar om per koorgelegenheid van ieder individueel koorlid schriftelijke toestemming voor het maken van foto’s te verkrijgen. Omdat het groepsfoto’s betreft, weegt het collectieve belang van het koor om regelmatig deze foto’s te kunnen maken en te gebruiken hierbij zwaarder dan het individuele privacybelang van een koorlid. Een individueel koorlid heeft altijd recht op het maken van bezwaar. Uw persoonsgegevens worden door “De Zeeklank” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode van het lidmaatschap. Verwerking van persoonsgegevens in nieuwsbrieven Persoonsgegevens, vermeld in nieuwsbrieven, worden door “De Zeeklank” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Toestemming van het koorlid voor vermelding in de nieuwsbrieven; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “De Zeeklank” de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam Achternaam E-mailadres Uw persoonsgegevens worden door “De Zeeklank” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode van het lidmaatschap. Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het verzorgen van de internetomgeving . Inschrijving bestuursleden bij de Kamer van Koophandel Registratie bij de KCZB van bestuursleden met de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Bewaartermijn De Zeeklank” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: Alle personen die namens “De Zeeklank” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met: Contactgegevens p/a mevr. A. Morgans Weg van Twee Nijenhuizen 14 8325 PD Vollenhove E - secretariaat@zeeklank.nl Tel.: 06-53579199
de Zeeklank  secretariaat@zeeklank.nl
Privacyverklaring